Mała i wspaniała… Palletecture na Śląsku!

Tiny and wonderful … Palletecture in Silesia!

In times of tremendous attentiveness to eco-consciousness, no-waste movements, as well as fashion for recycling and upcycling, the use of wooden transport pallets in construction should not surprise anyone. Used pallets have become an inspiration for architects who often design stunning forms from this stuff. This trend has even gained the name – „palletecture”. A good example of this is the pavilion located in one of recreational gardens in Gliwice, designed by DesignOFF design studio – of architect Mariusz Kuźniak (www.designoff.com.pl)

Inexpensive and ecologically

The pallet pavilion is a cheap and relatively easy way to create an aesthetic and ecological place to relax. The pallets are universal, durable and easily accessible. They can be obtained easily for free or for little money. However, it should be noted that there are a lot of different pallet types.

What, apart from the price and ecological intention, makes the growing popularity of pallets? It is certainly important that they are made of wood. It is a natural material that builds a pleasant interior climate and – as psychologists have proved – positively affects our psyche.

Palletecture = design

In this type of constructions, the point is not to beat ready-made walls from pallets. If you want to create a delightful house, it must be a coherent whole with the environment, and its design should be made in accordance with contemporary trends in architecture.

At the pavilion designed by the DesignOFF studio were used atypical pallets with dimensions (in cm) 140 x 160 and 140 x 210, with full decking. The smaller ones were used to build the floor structure, the larger ones were used as facade walls of the building. The whole was placed on concrete blocks. The structure was insulated from the outside with polystyrene and covered in black plastic facing. The internal walls, made of light OSB boards, are equipped with wheels, which allows them to be mobile and freely arrange the interior. It is also possible to efficiently dismantle the side walls of one of the elevations, allowing a partial opening of the interior to the garden. The roof was made on a wooden frame construction and covered with bituminous plates. The whole is complemented by large combined recycled windows. From inside, each of them seems to be a frame of a picture, which is subject of another element of the garden.

On water, land and wheels

A great advantage of this project is its versatility. The method of using the pavilion from the palettes is limited only by the imagination of the architect and investor. A similar design can be used not only in the garden, but also as a self-sufficient holiday home, a mobile house on wheels or a floating house. In order to preserve its simplicity and enrich it with necessary life comfort, it can be equipped with solar systems and other forms of self-sufficiency: reusing of rainwater, composting toilet or a stove for bio fuel.

In the case of floating homes, it is possible to move with the help of a mounted outboard engine, which opens us the way to be very close to the water. Such cottages also work great as an office, workshop or studio with a special touch.

Small, but great

Our mini houses can be built at a given destination, or they can „travel” on delivery lorries with cranes. Then, to allow a cheap transport, their width cannot exceed 2.5m. Of course, it is possible to build additional modules. In the case of placing a house from pallets immediately at its destination, there is practically no limit to the size.

However, what seems to be the most tempting in this type of buildings is the opportunity to put them in any place or to move with them. Because it is known that our home is there, where the heart is… And the love for a single place, in contrast to the love for only a woman, does not have to be constant.

Ambitious plans

The design studio DesignOFF –of architect Mariusz Kuźniak (www.designoff.com.pl) did not stop at the design of a pallet house. The first of them, described above, was already placed in one of the recreational gardens in Gliwice, perfectly fulfilling its functions of a recreational home and of asummer office. Currently, a floating version of the house that is part of the palletecture trend, is being built, and in the second half of the next year, the construction of a mini house on wheels will begin.

The plans include a production for individualized customer needs, using the best practices of contemporary design. 

Pracownia Projektowa Architekt Mariusz Kuźniak

Projektowanie Domów, Wnętrz i Ogrodów!

Szkoła architektury, designu, grafiki.
Kursy dla architektów, dekoratorów, grafików.
Warsztaty designu.

Produkcja mini domów.

DESIGNoff – Pracownia Projektowa  mgr inż. arch. Mariusz Kuźniak

tel. kom. (+48) 502 823 198 
designoffgroup@gmail.com

www.designoff.com.pl

 

Mała i wspaniała… Palletecture na Śląsku!

W czasach ogromnej atencji wobec eco-świadomości, ruchów no waste!, a także mody na recykling i upcykling, wykorzystanie drewnianych palet transportowych w budownictwie nikogo nie powinno dziwić. Używane palety stały się inspiracją dla architektów, którzy projektują z tego surowca często oszałamiające konstrukcje. Trend ten zyskał już nawet nazwę  – „palletecture”. Dobrym jego przykładem jest pawilon znajdujący się w jednym z gliwickich ogrodów rekreacyjnych, zaprojektowany przez pracownię projektową DesignOFF – architekta Mariusza Kuźniaka (www.designoff.com.pl)

Tanio i ekologicznie

Pawilon z palet jest niedrogim i w miarę łatwym do zrealizowania sposobem na stworzenie estetycznego i ekologicznego miejsca do wypoczynku. Palety są uniwersalne, trwałe i łatwo dostępne. Można je pozyskać bez trudu za darmo lub za niewielkie pieniądze. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że występuje kilkanaście ich typów.

Co, poza ceną i ekologiczną intencją stanowi o rosnącej popularności palet? Z pewnością duże znaczenie ma fakt, że skonstruowane są z drewna. To surowiec naturalny, budujący przyjemny klimat wnętrza i – co udowodnili psycholodzy – pozytywnie wpływający na naszą psychikę.

Palletectura = design

W tego typu konstrukcjach nie chodzi o to, by pozbijać ze sobą gotowe ściany z palet. Aby dom zachwycał, musi stanowić spójną całość z otoczeniem, a jego projekt powinien zostać wykonany w zgodzie ze współczesnymi trendami w architekturze.

W pawilonie zaprojektowanym przez pracownię DesignOFF użyto nietypowych palet o wymiarach (w cm) 140 x 160 oraz 140 x 210, z pełnym odeskowaniem. Mniejsze służyły do zbudowania konstrukcji podłogi, większe znalazły zastosowanie jako ściany elewacyjne budynku. Całość posadowiono na betonowych bloczkach. Konstrukcja została ocieplona z zewnątrz styropianem i obłożona czarną plastikową okładziną. Wewnętrzne ściany, z lekkich płyt OSB, wyposażono w kółka, co pozwala na ich mobilność i dowolność w aranżacji wnętrza. Możliwe jest również sprawne zdemontowanie bocznych ścian jednej z elewacji, pozwalające na częściowe otwarcie wnętrza na ogród. Dach wykonany został na drewnianej konstrukcji szkieletowej i pokryty płytami bitumicznymi. Całość uzupełniają pozyskane w drodze recyklingu duże okna zespolone. Od wewnątrz każde z nich wydaje się ramą obrazu, którego tematem jest inny element ogrodu.

Na wodzie, na lądzie, na kołach

Dużym walorem tego projektu jest jego wszechstronność. Sposób wykorzystania pawilonu z palet ograniczony jest jedynie wyobraźnią architekta i inwestora. Podobna konstrukcja znaleźć może zastosowanie nie tylko w ogrodzie, ale również jako samowystarczalny dom weekendowy, mobilny dom na kołach lub dom pływający. Aby zachować jego prostotę a wzbogacić o niezbędne w życiu wygody, wyposażyć go można w systemy solarne oraz inne formy samowystarczalności: pozyskanie deszczówki, wc kompostowe czy piec na bio paliwo.

W przypadku domów pływających, istnieje możliwość przemieszczania się za pomocą zamontowanego silnika zaburtowego, co otwiera nam drogę do przebywania w bezpośrednim otoczeniu wody. Domki też znakomicie sprawdzą się jako pełne klimatu biuro, warsztat czy pracownia.

Choć mały, to wielki

Nasze mini domy mogą być budowane w miejscu przeznaczenia, lub mogą „podróżować” na samochodzie dostawczym z HDS. Wtedy, aby umożliwić tani transport, ich szerokość nie może przekraczać 2,5m. Oczywiście, możliwe jest dobudowywanie kolejnych modułów. W przypadku usadawiania domku z palet od razu w miejscu przeznaczenia, właściwie nie ma ograniczeń co do jego wielkości.

To jednak, co wydaje się najbardziej kuszące w tego typu budowlach, to możliwość stawiania ich w dowolnym miejscu lub przemieszczania się z nimi. Bo przecież nie od dziś wiadomo, że tam dom nasz, gdzie serce… A miłość do jednego miejsca, w przeciwieństwie do miłości do jedynej kobiety, nie musi być stała.

Ambitne plany

Pracownia projektowa DesignOFF – architekta Mariusza Kuźniaka (www.designoff.com.pl) nie poprzestała na projekcie domu z palet. Pierwszy z nich, opisany powyżej, stanął już w jednym z ogrodów rekreacyjnych w Gliwicach, znakomicie wywiązując się z powierzonych mu funkcji domu rekreacyjnego i letniego biura. Obecnie powstaje pływająca wersja domu wpisującego się w nurt palletecture, a w drugiej połowie przyszłego roku rozpocznie się budowa mini domu na kołach.
W planach jest produkcja pod zindywidualizowane potrzeby klientów, z wykorzystaniem dobrych praktyk współczesnego designu.

Pracownia Projektowa Architekt Mariusz Kuźniak

Projektowanie Domów, Wnętrz i Ogrodów!

Szkoła architektury, designu, grafiki.
Kursy dla architektów, dekoratorów, grafików.
Warsztaty designu.

Produkcja mini domów.

DESIGNoff – Pracownia Projektowa

 mgr inż. arch. Mariusz Kuźniak

tel. kom. (+48) 502 823 198 
designoffgroup@gmail.com

www.designoff.com.pl