Polskie Małe i Wspaniałe, czyli Mondrian w ogrodzie

Polish Small and Gorgeous – Mondrian in the garden!

Whether you need an extra room, a quiet office space, a children’s playroom or just a place to relax and enjoy nature, this mobile solitude space will surely deliver it. Small, portable design was designed of architect Mariusz Kuźniak (www.designoff.com.pl),owner of the DesignOff studio in Gliwice.

The cube looks like a simple Scandinavian building, with a gable roof. It features three elements: it is equipped with wheels, allowing for any garden setting depending on the needs, a transparent interior made of transparent foil curtains and its side elevations constitute a very recognizable Mondrian graphic.

For a reason, the architect chose the work of a well-known Dutch artist. Like the shape of this design, Mondrian’s graphics are based on simplicity, the reduction of shapes to lines and rectangles. Mondrian used asymmetrical balance and image simplification, which were decisive for the development of contemporary art. He became an icon, and his recognizable compositions based on basic colors, to this day stamp their stigma on popular culture.

Mondrian collided vertical and horizontal elements that represented opposing forces: positive and negative, dynamic and static, masculine and feminine.

Today, Mondrian’s works are referred to the world of pure abstraction. The idea of placing his work in an ordinary garden seems to be abstract as well. More misleading, Mondrian as a writer and theorist, believed that art reflects the spiritual side of nature. He has simplified the subjects of paintings in the most basic elements to reveal the essence of mysterious energy in the balance of forces that govern nature and the universe.

Pracownia Projektowa Architekt Mariusz Kuźniak

Projektowanie Domów, Wnętrz i Ogrodów!

Szkoła architektury, designu, grafiki.
Kursy dla architektów, dekoratorów, grafików.
Warsztaty designu.

Produkcja mini domów.

DESIGNoff – Pracownia Projektowa

mgr inż. arch. Mariusz Kuźniak

tel. kom. (+48) 502 823 198 

designoffgroup@gmail.com

 

Mondrian w ogrodzie

Niezależnie od tego, czy potrzebujemy dodatkowego pokoju, zacisznej przestrzeni biurowej, bawialni dla dzieci czy po prostu miejsca do wypoczynku i rozkoszowania się naturą, ta mobilna samotnia z pewnością tego dostarczy. Małą, przenośną konstrukcję zaprojektował architekt Mariusz Kuźniak, właściciel gliwickiej pracowni DesignOff. Bryła ma wygląd prostego, skandynawskiego budynku, z dwuspadowym dachem. Wyróżniają ją trzy elementy: wyposażona jest w koła, pozwalające na jej dowolne ustawienie w ogrodzie w zależności od potrzeb, transparentne wnętrze uzyskane za sprawą zasłon z przezroczystej folii a jej boczne elewacje stanowi bardzo rozpoznawalna grafika Mondriana.

Nie bez powodu architekt wybrał dzieło znanego holenderskiego artysty. Podobnie, jak bryła tego projektu, grafika Mondriana oparta jest na prostocie, redukcji kształtów do linii i prostokątów. Mondrian stosował asymetryczną równowagę i uproszczenia obrazowe, które miały decydujące znaczenie dla rozwoju sztuki współczesnej. Stał się ikoną, a jego rozpoznawalne kompozycje oparte na podstawowych barwach, do dziś odciskają swoje piętno na kulturze popularnej.

Mondrian zderzał ze sobą elementy pionowe i poziome, które reprezentowały przeciwstawne siły: pozytywne i negatywne, dynamiczne i statyczne, męskie i kobiece.

Prace Pieta Mondriana są dziś odnoszone do świata czystej abstrakcji. Podobnie abstrakcyjny wydaje się pomysł umieszczenie jego dzieła w zwyczajnym ogrodzie. Nic bardziej mylnego, sam Mondrian, pisarz i teoretyk, wierzył, że sztuka odzwierciedla duchową naturę przyrody. Uprościł tematy swoich obrazów w najbardziej podstawowych elementach, aby ujawnić istotę tajemniczej energii w równowadze sił, które rządzą naturą i wszechświatem.

Pracownia Projektowa Architekt Mariusz Kuźniak

Projektowanie Domów, Wnętrz i Ogrodów!

Szkoła architektury, designu, grafiki.
Kursy dla architektów, dekoratorów, grafików.
Warsztaty designu.

Produkcja mini domów.

DESIGNoff – Pracownia Projektowa

mgr inż. arch. Mariusz Kuźniak

tel. kom. (+48) 502 823 198 

designoffgroup@gmail.com