Vannolot – architektura na czterech kółkach

Vannolot – architecture on four wheels

Architectural thinking can enter various, even the most non-obvious spaces. Architect Mariusz Kuźniak brought design to the interior of the tin bus. He created a small but functional house on wheels, combining elements of several styles that evoke associations with holidays and travels.

Freedom

The idea to build your own mobile home came up one pandemic morning. In reality – which this generation will remember as a time of confinement and loneliness – the interior of the apartment has become a place of life and work, interpenetrating each other and disturbing the current order of things. The house on wheels was a fulfillment of dreams about freedom and the ability to safely spend time outside your own home. It was also supposed to be a mobile office for the architect Mariusz Kuźniak and his wife, a journalist. At the same time, it was a huge challenge – on 8 square meters there had to be space for sleeping, storage space and a galley that would allow the preparation of meals. The architect also decided to create space for a small „emergency” toilet. There was also a fridge and… a TV that would give you the joy of watching your favorite movies before going to bed.

From the beginning, the assumption was that all equipment elements would be easy to dismantle. There were two reasons for this – firstly: the car had to be multifunctional, the solutions used in it had to enable the transportation of elements necessary to build tiny houses, the design of which is the architect’s great passion (you can find them on the website www.designoff.com.pl) . The second reason was based on functionality and comfort, and focused primarily on the kitchen and toilet – these elements of the camping equipment could be moved outside, increasing the available space in the van.

Holiday styles in a loft setting

A natural continuation of the spaces designed so far – the tiny house, the palletectural Czarny Pudełka, the Klatka cinema and the Tiki Bar, designed and implemented by Mariusz Kuźniak, M.A., owner of the Design OFF studio – was the use of loft elements. In this non-standard bus, they can be found primarily in the material used to line the walls – black, industrial rubber with a money pattern. The loft style is also present on the floor, covered with vinyl panels with the effect of worn boards. Its accents also include a metal grate over the kitchen area, steel flower pots for storage suspended above the bed, a minimalist clothes hanger and lights – both compact spotlights and strings of bare light bulbs.

This severity is counterbalanced by two other styles used in the interior – boho and hampton. Both correspond perfectly with each other, integrate and create interesting interaction. Their most important ambassador – and at the same time the greatest inspiration and dominant feature in the van – is the rattan beach basket, known from Baltic beaches, on the basis of which the bed was built. This is one of the most beautiful holiday symbols, effectively highlighted with bedding in the color of the Polish sea and the warm light of bulbs.

You don’t have to look very hard to spot another material that corresponds to the boho and hampton styles – it’s a ceiling covered with bamboo mats, providing the interior with a cozy atmosphere. And finally, a mandala, whose blue colors outline the toilet space in the van, and which is the most common element of the boho style.

All of the above trends are also reflected in numerous accessories and details, selected with a pinch of salt, such as a brass tap with a tap in the shape of a dolphin, numerous starfish, shells and even a seahorse.

Van like Vannolot

The lifestyle called vanlife is currently reaching its peak of popularity. Most vanlifers have found distinctive names for their vehicles. The architect and his wife knew almost from the beginning what their mobile home would be called. The association with the word VAN came almost immediately. Van like Vannolot, the vehicle in which Tytus, Romek and A’Tomek, the cult heroes of Papcio Chmiel’s unforgettable comics, traveled (in the original, of course, it was a vannolot, built from a bathtub).

When a name was chosen for the car that would be seen by everyone driving behind it, an idea for an inscription on the hood also emerged. We wander around – it’s a perfect synonym for freedom, unhurried travel and getting lost in a space far from the city. It is a manifesto of what is most important in vanlife – the life of a nomad, an eternal traveler through life, unattached to place and objects.

Time to wander around Vannolot…

Pracownia Projektowa Architekt Mariusz Kuźniak

Projektowanie Domów, Wnętrz i Ogrodów!

Szkoła architektury, designu, grafiki.
Kursy dla architektów, dekoratorów, grafików.
Warsztaty designu.

Produkcja mini domów.

DESIGNoff – Pracownia Projektowa

mgr inż. arch. Mariusz Kuźniak

tel. kom. (+48) 502 823 198 

designoffgroup@gmail.com

 

 

www.designoff.com.pl

Vannolot – architektura na czterech kółkach

Myślenie architektoniczne może wkraczać w różne, nawet najbardziej nieoczywiste przestrzenie. Architekt Mariusz Kuźniak wniósł design do wnętrza blaszanego busa. Stworzył niewielki, ale funkcjonalny dom na kółkach, łącząc elementy kilku stylów, rodzących skojarzenia z wakacjami i podróżami.

 Wolność

Pomysł na zbudowanie własnego mobilnego domu wybrzmiał pewnego pandemicznego ranka. W rzeczywistości – którą to pokolenie zapamięta jako czas zamknięcia i samotności – wnętrza mieszkania stały się miejscem życia i pracy, przenikających się nawzajem i zakłócających dotychczasowy porządek rzeczy. Dom na kółkach był spełnieniem marzeń o wolności, możliwości bezpiecznego spędzania czasu poza własnym domem. Miał być też mobilnym biurem dla architekta Mariusza Kuźniaka i jego żony, dziennikarki. Jednocześnie stanowił ogromne wyzwanie – na 8 metrach kwadratowych musiało się znaleźć miejsce na zorganizowanie spania, miejsc do przechowywania i kambuzu, który dałby możliwość przygotowywania posiłków. Architekt postanowił wygospodarować także przestrzeń na niewielką „awaryjną” toaletę. Nie mogło również zabraknąć lodówki i… telewizora, który dawałby radość z oglądania ulubionych filmów przed snem.

Od początku założenie było takie, aby wszystkie elementy wyposażenia były łatwe do demontażu. Powody ku temu były dwa – po pierwsze: samochód musiał być wielofunkcyjny, zastosowane w nim rozwiązania musiały umożliwiać przewożenie elementów niezbędnych do budowy tiny house’ów, których projektowanie jest wielką pasją architekta (znaleźć je można na stronie www.designoff.com.pl). Drugi powód miał u swoich źródeł funkcjonalność i wygodę, a skupiał się przede wszystkim na kuchni oraz na toalecie – te elementy wyposażenia na kempingu mogły zostać wyprowadzone na zewnątrz, powiększając dostępną przestrzeń w vanie.

Wakacyjne style w loftowej oprawie

Naturalną kontynuacją dotychczas zaprojektowanych przestrzeni – tiny house’a, palletecturowego Czarnego Pudełka, kina Klatka czy Tiki Baru, zaprojektowanych i zrealizowanych przez mgr arch. Mariusza Kuźniaka, właściciela pracowni Design OFF – było wykorzystanie elementów loftowych. W tym niestandardowym busie odnaleźć je można przede wszystkim w materiale, jakim wyłożone zostały ściany – w czarnym, przemysłowym gumolicie z wzorem pieniążkowym. Loftowy styl jest także na podłodze, wyłożonej winylowymi panelami z efektem wytartych desek. Jego akcenty, to również metalowa krata nad częścią kuchenną, stalowe doniczki do przechowywania zawieszone nad łóżkiem, minimalistyczny wieszak na ubrania oraz światła – zarówno kompaktowe lampki punktowe, jak i sznury nagich żarówek.

Przeciwwagą dla tej surowości są dwa inne style wykorzystane we wnętrzu – boho i hampton. Oba znakomicie ze sobą korespondują, integrują się i tworzą ciekawą interakcję. Najważniejszym ich ambasadorem – a przy tym największą inspiracją i dominantą w vanie – jest znany z bałtyckich plaż ratanowy kosz plażowy, na bazie którego zbudowane zostało łóżko. To jeden z najpiękniejszych wakacyjnych symboli, efektownie podkreślony pościelą w kolorze polskiego morza i ciepłym światłem żarówek.

Nie trzeba bardzo zadzierać głowy, aby dojrzeć kolejny z materiałów, który koresponduje ze stylami boho i hampton – to sufit pokryty bambusowymi matami, dostarczający wnętrzu przytulnego klimatu. I w końcu mandala, której niebieskie barwy wykreślają w vanie przestrzeń toalety, a która jest najbardziej rozpowszechnionym elementem stylu boho.

Wszystkie powyższe trendy przewijają się także w licznych dodatkach i detalach, dobranych z lekkim przymrużeniem oka, jak mosiężny kran z kurkiem w formie delfina czy liczne rozgwiazdy, muszle, a nawet konik morski.

Van jak Vannolot

Styl życia zwany vanlife’m właśnie osiąga szczyt popularności. Większość vanliferów znalazło dla swoich pojazdów charakterystyczne nazwy. Architekt wraz z żoną niemal od początku wiedzieli, jak nazywać się będzie ich mobilny dom. Skojarzenie ze słowem VAN przyszło niemal od razu. Van jak Vannolot, pojazd, którym podróżowali Tytus, Romek i A’Tomek, kultowi bohaterowie niezapomnianych komiksów Papcia Chmiela (w oryginale był to oczywiście wannolot, zbudowany z wanny).

Gdy wybrane zostało imię dla samochodu, które widzi każdy, kto jedzie za nim, pojawił się także pomysł na napis na masce. Szwendamy się – to doskonały synonim wolności, niespiesznego podróżowania i zagubienia w przestrzeni dalekiej od miasta. To manifest tego, co w vanlifie jest najważniejsze – życia nomady, wiecznego podróżnika przez życie, nieprzywiązanego do miejsca i przedmiotów.

Czas poszwendać się Vannolotem…

Pracownia Projektowa Architekt Mariusz Kuźniak

Projektowanie Domów, Wnętrz i Ogrodów!

Szkoła architektury, designu, grafiki.
Kursy dla architektów, dekoratorów, grafików.
Warsztaty designu.

Produkcja mini domów.

DESIGNoff – Pracownia Projektowa

mgr inż. arch. Mariusz Kuźniak

tel. kom. (+48) 502 823 198 

designoffgroup@gmail.com